Skip to main content
Montage of people featured in the campaign.
Montage of people featured in the campaign.

Gadewch i ni i gyd fod yn rhan o'r newid

Ni ddylai neb fyw mewn ofn o gamdriniaeth. Digon yw digon. Gall pob un ohonom wneud ein rhan i gadw menywod a merched yn ddiogel.

Sut y gallwch chi helpu

Mae sawl ffurf ar gam-drin

Gall fod yn emosiynol, corfforol, rhywiol neu ariannol. Gall fod yn eiriau neu'n weithredoedd. Gall fod ar-lein neu'n bersonol. Gartref neu ar y stryd.

Gall gael ei achosi gan bartner, cyn-bartner, aelod o'r teulu, cydweithiwr, ffrind neu ddieithryn.

Ond dim ond rhai enghreifftiau yw'r rhain. Beth bynnag yw ei ffurf, ni ddylai cam-drin fyth gael ei gyfiawnhau fel ‘gweithred o gariad’ na’i ddiystyru fel ‘hwyl diniwed’. Mae unrhyw ymddygiad sy'n codi cywilydd, yn diraddio, yn dychryn neu'n peri gofid i fenywod a merched yn gamdriniaeth. Ac mae'n rhaid iddo stopio.

Mae gwybod beth yw cam-drin yn ein helpu ni i gyd i'w adnabod pan fydd yn digwydd. Felly gallwn ni i gyd wneud ein rhan i gadw menywod a merched yn ddiogel.

Gair am derminoleg

Drwy’r wefan hon rydym yn sôn am gam-drin menywod a merched, oherwydd rydym yn gwybod bod yr ymddygiadau hyn yn effeithio’n anghymesur arnynt, ond mae’r cymorth a gynigir yma ar gael i bob dioddefwr unrhyw un o’r niweidiau hyn.

Beth y gallwch chi ei wneud os ydych chi'n profi cam-drin

Nid oes rhaid i chi ddelio â hyn ar eich pen eich hun. Ac nid eich bai chi yw e byth. Canfyddwch pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu.

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n gweld cam-drin

Gall fod yn anodd gwybod sut i gamu i mewn a helpu. Ond gall hyd yn oed gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr.

Poeni am eich ymddygiad?

Nid yw'n hawdd cyfaddef pan rydym wedi niweidio eraill. Ond dyma'r cam cyntaf i newid er gwell.

Riportio trais a cham-drin

Os ydych chi wedi profi neu weld cam-drin, efallai y byddwch amei riportio. Bydd pwy y byddwch yn dweud wrtho’n dibynnu ar lawer o bethau, megis ble a phryd y digwyddodd y cam-drin. Yma gallwch ddysgu sut y gallwch ei riportio.

Os ydych yn credul bod rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Mae sefydliadau hefyd a all eich cefnogi gyda’r hyn sydd wedi digwydd.

Testimonial

Rwyf wedi cael fy myseddu, fy hwtian, fy fflachio, fy ngham-drin yn eiriol ac yn gorfforol ac wedi cael fy stelcian, i gyd cyn fy mod yn 20. Bydd y dynion dan sylw wedi gwneud yr un peth i lawer o fenywod eraill.*

*Mae datganiadau yn ddienw i ddiogelu hunaniaeth, ond mae pob un yn seiliedig ar brofiadau go iawn

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Os ydych yn ddefnyddiwr BSL, gwyliwch ein fideo Iaith Arwyddion Prydain am wybodaeth am yr ymgyrch hon a sut i gael cefnogaeth os ydych wedi profi camdriniaeth.